top of page

Gruppe

Öffentlich·13 Mitglieder

Nacrtna Geometrija Knjiga.pdf !!HOT!!


Nacrtna Geometrija Knjiga.pdf > https://blltly.com/2tsKEcNacrtna Geometrija Knjiga.pdf !!HOT!!


1.1. Nacrtna geometrija Pokus aji ljudi da predmete iz svojeokoline, dakle trodimenzionalne tvorevine, prikaz u kroz ravnepovrs inske prikaze stari su koliko i ljudska esto su upravo crtezkultura. C i u kamenu jedini svjedoci kulturne djelatnosti ranihplemena. Vec ina tih crtez a nastala je kao izraz estetsko-umjetnickog nagona iz kojeg se kasnije razvila likovna umjetnost. No,uskoro se s razvojem graditeljstva pojavljuju crtez i koji sluz ekao praktic na i tehnic ka pomoc . Crtez prostornog objekta nastajeu biti iz dva povoda. Gradevina na poc etku postoji samo umajstorovoj mas ti. Da bi drugima prenio predodz bu om koji c e kodpromatrac a izazvati svoje gradevine majstor se koristi crtez etku.Drugi razlog je potrejednak dojam kao i gradevina po njenom zavrsba da se na jednostavan nac in omoguc i oc itavanje toc nih mjeraobjekta za potrebe gradnje. Dokazi o postojanju neke vrste tehnickih crtez a sez u jos od kralja Salomona (oko 1000 g. pr. kr.).Marcus Vitruvius Pollio graditelj Julija Cesara u svom djelu Oarhitekturi navodi da su za izvodenje gradevine neophodne: elje) iscenografija (proc elje sa straniikonografija (tlocrt), ortografija(proc cama koje izlaze iz njega, prikaz koji podsjec a naperspektivu, ali bez naputka uvani o izradi). Tlocrt samostana uSt. Gallenu iz 9. st. je najpoznatiji sac tlocrt. Tehnic ke crtez emoz emo pratiti kroz stoljec a, ali nedostaje tumac enje o metodamakojima nastaju ti crtez i. U djelu Albrechta D urera, iako josdaleko od egzaktnih metoda ipak moz emo pronac i dubokogeometrijsko razumijevanje i moc prostornog predstavljanja. Ocemnacrtne geometrije smatramo Gasparda Mongea (1746. 1818.) koji jepostupke tehnic kog crtanja obrtnika, razvijane tijekom stoljec a,prikazao u svom djelu Deskriptivna geometrija sa sistematic nos c ui metodikom, te jednoznac nim objas njenjima i time otvorio putnovoj grani geometrije. On je definira na sljedec i nac in:Nacrtnageometrija


Nacrtna geometrija je znanost o toc nim metodama koje omoguc ujuprikazivanje trodimenzionalnih figura iz prostora na nekojdvodimenzionalnoj ravnini i rjes avanje prostornih problema uravnini konstruktivno-geometrijskim putem.


Moz emo zakljuc iti da nacrtna geometrija nije uvod u tehnic kocrtanje, vec je ona geometrijska osnova za tehnic ko crtanje.Tehnic ki crtez je primjena nacrtne geometrije za potrebe tehnickih struka. On nam mora pruz iti toc ne podatke o dimenzijama,obliku i poloz aju nekog predmeta u prostoru na nac in da tajpredmet ili zgradu moz emo izraditi ili izgraditi. Zato se tehnicki crtez nim sastoji od niza projekcija poprac enih svim potrebnimpodacima (struc simbolima i sl.). Nacrtna geometrija je jedna odznanosti o projiciranju (uz kartografiju, fotogrametriju i dr.).Cilj nacrtne geometrije je i razvijanje prostornog zora, tj.sposobnosti da u mas ti stvorimo trodimenzionalnu predodz bupredmeta c iji dvodimenzionalni prikaz promatramo, odnosno obrnuto,da u mas ti sac uvamo izgled nekog predmeta iz prostora i prenesemoga putem projekcija na dvodimenzionalni crtez . Projekcija jedvodimenzionalni prikaz nekog predmeta iz prostora, nastao zamisljenim postupkom projiciranja. 1e1e36bf2d